Parikh Udyog, Kolhapur, Maharashtra, India
Date: 9 December, 2021