Parikh Udyog, Kolhapur, Maharashtra, India
Date: 20 July, 2024