Parikh Udyog, Kolhapur, Maharashtra, India
Date: 19 July, 2024