Parikh Udyog, Kolhapur, Maharashtra, India
Date: 23 June, 2024