Parikh Udyog, Kolhapur, Maharashtra, India
Date: 19 April, 2024